Adatkezelő

Szolgáltató neve: Matula Artemisz Nikoletta
Szolgáltató székhelye: 9023, Győr Tihanyi Árpád u 32/a
Nyilvántartási szám: 50820748
Adószáma: 67828559-1-28
Telefonszáma: +36/70 378-0212
E-mail címe: matulaartemisz@gmail.com

Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Eme dokumentumnak a célja, hogy ismertessem látogatóimmal, hogy milyen adatok, milyen módon és mennyi ideig tárolok.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Az oldalamon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolat teremtés. Ehhez nevet és e-mail címet kérek, melyet hozzájárulás útján kezelek.

Facebook oldal

Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, vállalkozás reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése céljából üzemeltetett Facebook oldalamon is találkozom személyes adatokkal (név, hozzászólás), amelyekhez az érintett hozzájárulásával jutok. Privát üzenetküldésre itt nincs lehetőség, kérlek, keress valamely más nyilvános elérhetőségemen.

Kapcsolatfelvétel a telefonon keresztül

A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogom az Ön telefonszámát. Valószínűleg bemutatkozik, így a nevét is megismerem. Előbbi mindenképpen szükséges adat, ismeretlen számról kezdeményezett hívást nem fogadok. A hozzájárulása alapján kezelem ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassam, ha épp nem tudom felvenni a telefont. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentem el.

Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége

Üzleti / szakmai kapcsolataim során jogos érdek alapján kezelem a partnereim vezetőinek, dolgozóinak, kapcsolattartóinak személyes adatait: nevet, telefonszámot, email címet

Sütik („Cookies”)

A süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A Sütiket a webböngészők arra használja, hogy bizonyos beállításokat elmentsen valamint, hogy a weboldal gördülékenyebb működését biztosítsa. Egyes sütik felelnek azért, hogy megfelelő engedély mellett bizonyos releváns adatokat gyűjtsenek a látogatókról. A Cookiek nem mentenek és kezelnek személyes adatokat és nem alkalmasak a felhasználó azonosítására sem. A sütik számsorokból állnak melyek véletlen generálódnak. Számos süti a böngészés befejeztével törlődik, némelyik pedig bizonyos ideig a böngésződben tárolódik.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet megakadályozhat, a korábbi látogatás során elhelyezett adatfájlokat törölheti, ennek pontos módjáról böngészője útmutatója igazítja el, melyeket a következő oldalakon találhat:
Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.
Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárja, automatikusan törlik a böngészési adatokat.

Ha előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt –, a böngészője adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint ez a weboldal) keres fel. Erről bővebb információt itt találsz.

Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook, Google+, Pinterest) és beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) is sütit helyezhetnek el a gépeden.

Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt. Facebook oldal esetén visszavonhatja az oldal lájkolásának megszüntetésével, privát üzenet és komment esetén annak törlésével. Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveleteim esetén, kérem, írjon egy rövid üzenetet matulaartemisz@gmail.com email címre. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

Szerződés és jogi kötelezettség

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségem. Ha a kért adatokat megbízóm nem adja át, lehetetlen teljesítenem a vállalt szolgáltatást.

A megbízást követően a megbízókkal létrejön egy szerződés írásban vagy szóban. Vállalkozásom alapvetően magán személyekkel köt szerződést, ezért szerződéseimbe személyes adatok is kerülnek, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási címe. A szerződéskötés feltétele, hogy ezeket az adatokat ismerjem, tudnom kell, ki a másik fél, hol érem el, hova szállítsak. Az adatok ismerete nélkül a szerződést nem tekintem megkötöttnek és a megbízást nem tudom teljesíteni.

Biztonsági intézkedések

Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszek annak érdekében, hogy személyes adatokat védjem többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, a téves nyilvánosságra hozatal ellen vagy a jogosulatlan megváltoztatás ellen.

A laptopomra valamint a telefonomra jelszó megadása után lehet belépni. A Gmail-be, Facebook-ra kettős azonosítással lépek be. Weboldalam esetén is mindent megteszek azért, hogy illetéktelenek ne törjék fel és SSL titkosítást is alkalmazok.

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltatás:

C-Host Kft.
1115 Budapest, Halmi utca 29.
+36 1 445 2040
info@nethely.hu

Emailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Facebook oldal:

Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Pinterest megosztás gomb:

Pinterest-Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország
Adatkezelési tájékoztató:: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
(Hozzáférés a látogatás adataihoz.)

Twitter megosztás gomb:

Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A.
Adatkezelési tájékoztató:: https://twitter.com/en/privacy
(Hozzáférés a látogatás adataihoz.)

Google + megosztás gomb:

Google LLC (“Google”) biztosítja; székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.
Adatkezelési tájékoztató:: https://www.google.com/intl/hu_hu/+/policy/content.html
(Hozzáférés a látogatás adataihoz.)

Pinterest megosztás gomb:

Pinterest-Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország
Adatkezelési tájékoztató:: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
(Hozzáférés a látogatás adataihoz.)

A megbízók jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Weboldalam látogatói, megbízóim jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátom. További másolatokért az adminisztratív költségekért díjat számolok fel.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti Matula Artemisz EV. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

A megbízó az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Matula Artemisz EV. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A megbízó kérésére Matula Artemisz EV. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a megbízó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás joga

Megbízóim tiltakozhatnak a személyes adataik kezelése ellen. A megbízó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasz esetén

Adatait a legnagyobb biztonságban és körültekintéssel kezelem. Amennyiben úgy gondolja, hogy nem tettem meg mindent ennek érdekében, vagy kérdése van, írjon nekem a matulaartemisz@gmail.com e-mail címre.
Valamint, személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu), Telefon: 0613911400, Fax: 0613911410

Egyéb rendelkezések

Ez a tájékoztató 2018. május 25-én hatályba lépő iránymutatások szerint került megállapításra. Amint olyan új állásfoglalások, részletek válnak ismertté, amelyek miatt módosítanom kell, fellülbírálom a tartalmat. Ha új marketing eszközöket vezetek be, szintén javítani fogom a tájékoztatót.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Matula Artemisz EV. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –Személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.